Εγγραφή μέσω ροής RSS στα: Άρθρα | Σχόλια

ΕΠΕΙΓΟΝ! ΠΑΡΑΤΑΣΗ έως 20/05/16 για το πρόγραμμα ενίσχυσης κατάρτισης και απασχόλησης για πρώην εργαζομένους της εταιρίας ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΦΩΚΑΣ A.E. καθώς και νέους εκτός απασχόλησης 15-29 ετών

0 σχόλια

FOKAS

Παράταση έως 20/05/16 δόθηκε για το πρόγραμμα ενίσχυσης κατάρτισης και απασχόλησης που αφορά τους πρώην εργαζομένους της εταιρίας ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΦΩΚΑΣ A.E. (Fokas) καθώς και νέους εκτός απασχόλησης 15-29 ετών και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών στο ΚΕΚ λήγει την Πέμπτη 19 Μαϊου.

Ωφελούμενοι: 1.100 άτομα:

600 πρώην εργαζόμενοι ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΦΩΚΑΣ A.E.

500 NEETs (NEET’S: Not in Employment, Education, Training:νέοι 15 – 29 ετών εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης και οι οποίοι είναι οικονομικά μη ενεργοί ή άνεργοι ή μακροχρόνια άνεργοι, είτε είναι εγγεγραμμένοι ως αναζητούντες εργασία είτε όχι)

Η δράση αφορά διαδικασία συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, όπου θα υπάρξει αποτύπωση των προσόντων και ικανοτήτων των ωφελούμενων και διάγνωση των αναγκών τους, προσανατολισμένων σε παραδοσιακές ή νέες ειδικότητες ή αναδυόμενες δεξιότητες. Για εξειδικευμένη κατάρτιση και επιμόρφωση θα επιλεχθούν 211 άτομα.

Για την τελική επιλογή όμως θα προηγηθεί η διαδικασία της επαγγελματικής συμβουλευτικής.

Επιδοτείται έως και η χρηματοδότηση της μετεγκατάστασης 100 ωφελούμενων, προκειμένου να υποστηριχθούν για αλλαγή τόπου κατοικίας, ως αποτέλεσμα της εξεύρεσης εργασίας.

Η δράση είναι χωρισμένη στις εξής ενέργειες:

ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α: Επαγγελματική συμβουλευτική

  • Προβλέπονται 25 ατομικές συνεδρίες υποστήριξης, με επίδομα συμμετοχής ύψους 1.250 € μεικτά (955 € καθαρά).

ΕΝΕΡΓΕΙΑ Β: Κατάρτιση & Εξειδικευμένη Κατάρτιση

  • Κατάρτιση: Η κατάρτιση περιλαμβάνει συμμετοχή σε προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 300 ωρών σε θεματικά αντικείμενα εκπαίδευσης τα οποία προέκυψαν έπειτα από διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών των ωφελούμενων, βάση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους και τον ακριβή προσδιορισμό των προσόντων που είναι απαραίτητα για την εφαρμογή του ατομικού σχεδίου δράσης τους. Το εκπαιδευτικό επίδομα ορίζεται στα 1.800 € (1.375,00 € καθαρά).

Εξειδικευμένη Κατάρτιση: Για την περίπτωση παροχής εξειδικευμένης ή συγκεκριμένης εκπαίδευσης το μοναδιαίο κόστος ανά άτομο είναι 4.000 ευρώ, ενώ δεν προβλέπεται επίδομα συμμετοχής για τον συμμετέχοντα εκπαιδευόμενο.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ Γ: Προώθηση Επιχειρηματικότητας

  • Οι νέοι που θα ενταχθούν στη συγκεκριμένη ενέργεια θα λάβουν χρηματοδότηση έως 15.000 € για την υποστήριξη της νέας επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ Δ: Επιδότηση κινητικότητας

  • Στο πλαίσιο της ενέργειας αυτής, οι συμμετέχοντες πρόκειται να λάβουν υποστήριξη για την αλλαγή τόπου κατοικίας, ως αποτέλεσμα της εξεύρεσης εργασίας σε άλλο τόπο, λαμβάνοντας κατ’ αποκοπή το ποσό των 2.000 ευρώ για την κάλυψη των αναγκαίων δαπανών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στον οδηγό υλοποίησης του προγράμματος.

Προϋποθέσεις συμμετοχής ανέργων:

Για τους 500 νέους εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης ισχύουν οι κάτωθι προϋποθέσεις:

  1. Ηλικία 15-29 ετών  (να έχουν γεννηθεί από 14/05/1986 έως και 13/05/2001 και να μην έχουν συμπληρώσιεει το 30ό έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δηλαδή έως 13/05/2016).
  2. Ιδιότητα ανέργου (είτε είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ είτε όχι)
  3. Αποχή από προγράμματα απασχόλησης, κατάρτισης κατά το διάστημα του τελευταίου εξαμήνου πριν την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής (δηλαδή από 14/11/2016 έως και 13/05/2016).
  4. Αποχή από προγράμματα εκπαίδευσης, κατά το διάστημα του τελευταίου εξαμήνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής (δηλαδή από 14/11/2016 έως και 13/05/2016).

Προθεσμία Υποβολής αιτήσεων:

Καταληκτική ημερομηνία αποστολής των αιτήσεων ορίζεται η Παρασκευή 20/05/2016.

Τρόποι Υποβολής Αίτησης:

Η αίτηση μπορεί να αποσταλεί ταχυδρομικά ή να κατατεθεί αυτοπροσώπως.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν ολοκληρωμένο φάκελο συμμετοχής που να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής του φακέλου οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αναγράφουν στον φάκελο στην ένδειξη: «EGF-FOKAS». Συγκεκριμένα:

Για Αθήνα:

«EGF – FOKAS – ΕΚΠΑ ΑΘΗΝΑ»
Εμμ. Μπενάκη 71Α
Αθήνα ΤΚ: 10681

Για Θεσσαλονίκη:

«EGF – FOKAS – ΕΚΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»
Αισώπου 24 & Προμηθέως
Θεσσαλονίκη ΤΚ: 54627

Σε περίπτωση που κατατεθεί ο φάκελος αυτοπροσώπως, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στα γραφεία του ΙΝΕ/ ΓΣΕΕ καθημερινά Δευτέρα – Παρασκευή 10:00- 13:00.

Για περισσότερες πληροφορίες ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

prosklisi_sumvoulwn_fokas